Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w  Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

A. AKTYWA TRWAŁE : 1 010 990,88

I. Wartości niematerialne i prawne : 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe : 968 434,93

 1. Środki trwałe 968 434,93

  1. Grunty : 0,00

  2. Budynki, lokale : 968 434,93

  3. Urządzenia techniczne i maszyny : 0,00

  4. Środki transportu : 0,00

  5. Inne środki trwałe : 0,00

 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) : 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 93 821,35

I. Zapasy : 0,00

II. Należności krótkoterminowe : 49 612,50

III. Środki pieniężne : 38 901,63

SUMA AKTYWÓW : 1 056 949,06

Stan na dzień 31.12.2017

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-09-2018 - Edycja treści.

18-05-2017 - Edycja treści.

11-05-2016 - Edycja treści.

06-05-2015 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

22-10-2013 - Edycja treści.

24-02-2013 - Edycja treści.

11-10-2012 - Edycja treści.

13-12-2011 - Edycja treści.

15-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 614