Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w  Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

A. AKTYWA TRWAŁE : 1 010 990,88

I. Wartości niematerialne i prawne : 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe : 1 010 990,88

1. Środki trwałe 1 010 990,88

1.1. Grunty : 0,00

1.2. Budynki, lokale : 1 010 990,88

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny : 0,00

1.4. Środki transportu : 0,00

1.5. Inne środki trwałe : 0,00

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) : 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 93 821,35

I. Zapasy : 0,00

II. Należności krótkoterminowe : 60 524,80

III. Środki pieniężne : 33 296,55

SUMA AKTYWÓW : 1 104 812,23

Stan na dzień 31.12.2016

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-05-2017 - Edycja treści.

11-05-2016 - Edycja treści.

06-05-2015 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

22-10-2013 - Edycja treści.

24-02-2013 - Edycja treści.

11-10-2012 - Edycja treści.

13-12-2011 - Edycja treści.

15-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 545