Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w  Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

AKTYWA TRWAŁE: 1 075 640,70
Wartości niematerialne i prawne 0,00
I. Rzeczowe aktywa trwałe: 1 075 640,70
1. Środki trwałe 1 075 640,70
1.1. Grunty: 0,00
1.2. Budynki, lokale: 1 075 640,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny: 0,00
1.4. Środki transportu: 0,00
1.5. Inne środki trwałe: 0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) : 0,00
AKTYWA OBROTOWE: 80 395,15
I. Zapasy: 0,00
II. Należności krótkoterminowe:  50 017,40
III. Środki pieniężne: 30 377,75
SUMA AKTYWÓW: 1 156 035,85

Stan na dzień 31.12.2015

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-05-2016 - Edycja treści.

06-05-2015 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

22-10-2013 - Edycja treści.

24-02-2013 - Edycja treści.

11-10-2012 - Edycja treści.

13-12-2011 - Edycja treści.

15-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 299