Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności

Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Szczegółowe cele i zadania

określa Statut Szkoły.

Obowiązek nauki

Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania przez młodzież obowiązku nauki. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów,
  • indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie, i promowanie uczniów

odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( z późn. zm.). W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-12-2017 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-04-2013 - Edycja treści.

13-12-2011 - Edycja treści.

19-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 647