Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • księga uczniów,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • księga korespondencji,
 • księga rejestracji dokumentów niejawnych,
 • księga kontroli wewnętrznej
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
 • księgi inwentarzowe;
 • rejestr pieczątek i pieczęci,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i pracowniczych,
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum i świadectw dojrzałości,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zwolnień lekarskich pracowników,
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans,
 • rejestr akt osobowych,
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.),
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr udzielania zamówień publicznych na dostawę towarów i usług oraz wykonanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 tys. euro,
 • rejestr badań okresowych pracowniczych
 • rejestr szkoleń bhp,
 • rejestr awaryjnego użycia kluczy szkolnych,
 • rejestr awaryjnego użycia haseł do komputerów,
 • rejestr dokonywanych przeglądów i napraw komputerów;
 • ewidencja zastępstw,
 • ewidencja dokumentacji szkolnej,
 • teczki akt osobowych;
 • akta osobowe i dokumentacja płacowa,
 • dowody księgowe,
 • dokumentacja szkoły.

Zasady udostępniania

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie liceum.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

13-12-2011 - Edycja treści.

15-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 558